Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику наукових праць «Питання культурології» висвітлюються актуальні питання теорії та історії української та світової культури, теоретичні та творчі проблеми розвитку мистецтвознавства у сучасних умовах.

Журнал публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Процес рецензування

Наукову експертизу проходять усі  статті, що надійшли в редакційну колегію. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення, («UNICHECK»). Унікальність має бути не меншою 85 %.

Рецензування статей проводиться з метою максимально об’єктивної оцінки їх змісту і відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів для забезпечення високого наукового рівня журналу. 

До друку приймаються неопубліковані раніше наукові статті, які відповідають тематиці видання.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю у випадках: недотримання авторами правил оформлення; виявлення елементів запозичення (плагіату), невідповідності статті тематиці журналу, наявності негативної оцінки рецензента.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Рецензування проводиться конфіденційно (подвійне «сліпе» рецензування). Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора.

Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Рецензія повинна містити чітку рекомендацію щодо доцільності чи недоцільності публікації статті.

Призначення рецензентів відбувається за  рішенням редакційної колегії.

Стандартна процедура рецензування відбувається, як правило, протягом 14 днів, але у кожному окремому випадку строки рецензування можуть змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

  • прийняття статті до друку;
  • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень  рецензентів;
  • відмову в прийнятті статті до друку.

Взаємодія між автором і рецензентами відбувається опосередковано через редакційну колегію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems).

Процес рецензування та редагування статей максимально автоматизований. База даних системи зберігає інформацію про авторів наукових статей, рецензентів, редакторів та контактну інформацію. Після подачі статті автори можуть відслідковувати весь процес рецензування та підготовки статті до друку в особистому кабінеті. Автору статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

Рецензенти отримують статтю без прізвища автора (авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвище рецензентів.

У випадку необхідності внесення в статтю коректив, матеріал повертається автору на доопрацювання. Повторна подача автором статті супроводжується повідомленням щодо врахування або неврахування зауважень рецензента. Відкоригований примірник статті подається на розгляд тому ж  рецензенту для прийняття рішення щодо її публікації. Датою публікації статті вважається дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності її опублікування.

У разі незгоди з думкою рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.

Стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне й технічне редагування. Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Рекомендація щодо друку чергового випуску журналу здійснюється Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв та фіксується у відповідному протоколі.

Політика відкритого доступу

Журнал "Питання культурології" дотримується політики відкритого доступу Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Плата за публікацію в журналі не стягується. Плата за редагування та затвердження тексту не стягується.

Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі «Архіви» і передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Редакційна етика

Політика редакційної ради та редколегії журналу «Питання культурології» базується на міжнародній практиці щодо забезпечення авторського права і на етичних принципах провідних видавців наукової періодики Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org)

Історія журналу

Рік заснування: 2003

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв