Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Зміст

 1. Про журнал
 2. Типи статей
 3. Експертне оцінювання
 4. Порядок подання рукопису
 5. Підготовка рукопису
 6. Положення про авторські права
 7. Положення про конфіденційність

Про журнал

«Питання культурології» – рецензоване періодичне видання, що публікує дослідження із актуальних питань теорії та історії української і світової культури, теоретичних та творчих проблем розвитку культури і мистецтва у сучасних умовах.

Ознайомитися з інформацією про зміст видання, його мету та спрямування можна за посиланням(«Про журнал».).

Типи статей

«Питання культурології» приймає до публікації такі типи статей:

 • Дослідницькі статті, що сприятимуть розвитку знань у галузі культурології, містять наукову новизну, мають теоретичне чи практичне значення, пропонують нові, чітко представлені та аргументовані методи чи ідеї. Рекомендований обсяг подання – 20000-40000 знаків (із анотацією, списком посилань, ілюстраціями, таблицями тощо);
 • Оглядові наукові статті, в яких подано критичний аналіз, систематизацію та оцінку раніше опублікованих матеріалів із певної теми. Їхня мета – ознайомити з результатами досліджень і дискусій, порівняти різні точки зору, виявити нові напрями досліджень. Рекомендований обсяг – до 30 000 знаків;
 • Рецензії на книги. Рекомендований обсяг – до 15 000 знаків. У рецензії потрібно вказати мету рецензування, обґрунтувати вибір, вказати результати рецензування.

Експертне оцінювання

Для забезпечення у виданні високих наукових стандартів опублікованих матеріалів усі рукописи проходять процес анонімного оцінювання двома незалежними анонімними експертами у відповідній галузі.

Ознайомитися з процесом експертного оцінювання можна за посиланням («Експертне оцінювання»).

Порядок подання рукопису

 1. Рукопис потрібно подавати українською / англійською мовами.
 2. Подання рукопису означає, що він не розглядається для публікації в інших друкованих (електронних) виданнях.
 3. Файл рукопису підготовлено в редакторі MS Word (.doc; .docx).
 4. Надсилаючи рукопис, автор дає згоду на перевірку оригінальності під час рецензування.
 5. За зміст статті, точність фактів і прізвищ відповідає автор.
 6. Назва файлу рукопису має відповідати прізвищу першого автора.
 7. Подаючи рукопис англійською мовою, автор одночасно надсилає його переклад українською мовою.
 8. Рукопис має відповідати вимогам цих Настанов і бути оформленим відповідно до Шаблону статті (PDF).
 9. Подати рукопис в Редакцію можна електронною поштою (issues.culture@knukim.edu.ua) або через онлайн-форму на вебсайті журналу (http://issues-culture-knukim.pp.ua/about/submissions), вказавши до якого розділу він подається.
 10. Разом із рукописом необхідно подати Авторську згоду (Завантажити PDF та Word) та Рецензію наукового керівника (для молодих учених – здобувачів вищої освіти).
 11. Рукописи, які не відповідають тематиці видання «Питання культурології» і в яких не дотримано нижченаведених вимог до змісту, стилю, структури, технічного оформлення тощо, редакційною колегією будуть відхилені.

Підготовка рукопису

Вимоги до змісту:

Рукописи, подані до збірника наукових праць «Питання культурології», повинні:

 • відповідати тематиці видання;
 • демонструвати високий науковий рівень матеріалу, відповідаючи таким критеріям, як: актуальність, наукова новизна, теоретичне чи практичне значення одержаних результатів, аргументованість висновків, наявність посилань тощо;
 • дотримуватися наукового стилю викладення, зокрема логічності, зв’язаності, точності наведених фактів, цілісності, завершеності.

Вимоги до структури:

Текст рукопису має бути структурований та містити:

 • індекс УДК;

Блок українською мовою:

 • назва статті
 • ім’я, прізвище автора
 • науковий ступінь, вчене звання*
 • місце роботи, місто, країна
 • унікальний ідентифікатор автора ORCID
 • електронна пошта
 • структурована Анотація
 • ключові слова/словосполучення
 • основний текст статті (paper body)
 • Список посилань
 • References

Блок англійською мовою:

 • назва статті
 • ім’я, прізвище автора
 • науковий ступінь, вчене звання,
 • місце роботи, місто, країна
 • унікальний ідентифікатор автора ORCID
 • електронна пошта
 • структурований Abstract
 • Keywords

*Автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання, вказують посаду: аспірант, асистент, викладач тощо.

Вимоги до Анотації, Abstract та ключових слів:

Анотація має бути:

 • написана мовою статті;
 • інформативною, структурованою, відображати основний зміст статті;
 • подана одним абзацом із виділенням курсивом розділів: Мета статті. Результати дослідження. Наукова новизна/практичне значення/внесок в науку. Висновки.

Рекомендований обсяг – 1800–2000 знаків.

В Анотації не потрібно:

 • повторювати назву статті;
 • вживати загальні фрази;
 • наводити цитати чи посилання;
 • дублювати висновки.

Abstract (авторська Анотація англійською мовою)

 • має враховувати особливості британської орфографії та граматики;
 • повинна бути подана одним абзацом із виділенням курсивом структурних розділів: Aim of the article. Results. Scientific novelty/significance/contribution to science. Conclusions.

Рекомендований обсяг Abstract – 1800–2000 знаків.

Ключові слова (Keywords):

 • не менше 3-х та не більше 10 слів чи словосполучень;
 • не дублюють слова із назви статті;
 • для забезпечення тематичного пошуку подавати в називному відмінку та розділяти крапкою з комою.

Вимоги до основного тексту (paper body):

Основний текст дослідницької статті повинен бути структурований за розділами:

Вступ

Містить формулювання проблеми, її актуальність, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, значення для вирішення проблеми.

Аналіз попередніх досліджень

Містить огляд актуальних досліджень та публікацій з теми, зокрема останніх років; виокремлення невирішених раніше питань, частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Мета статті

Формулювання мети статті.

Мета має бути сформульована коротко, максимально чітко, відповідати назві. Водночас із формулюванням основної мети можуть вказуватися проміжні цілі.

Результати дослідження

Розділ містить обґрунтування отриманих наукових результатів.

Висновки

Висновки відображають сутність отриманих результатів згідно з метою і назвою статті; зазначенням наукової новизни, цінності та/або значущості результатів для розвитку науки. Логічно пов’язані зі змістом статті; не містять інформації, не поданої в тексті рукопису. Насамкінець необхідно сформулювати перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Список посилань

Містить джерела мовою оригіналу. Має бути поданим після основного тексту статті.

Оформлювати за стилем APA (American Psychological Association (APA) Style), 7 видання.

Містить інформацію, необхідну для того, щоб знайти джерело, процитоване в статті. Кожне процитоване джерело має бути включено до Списку посилань. Так само кожен запис у Списку посилань має бути згаданим у тексті роботи.

У разі наявності цифрового ідентифікатора об’єкта DOI необхідно додати його до джерела.

References

Повторює Список посилань латиницею. Переклад назви джерела англійською мовою потрібно подати в квадратних дужках.

Оформлювати за APA (American Psychological Association (APA) Style), 7 видання.

У References потрібно транслітерувати:

 • прізвища авторів,
 • назви видавництв, міст,
 • назви газет, журналів, книг, збірників (виділяються курсивом).

У кінці запису слід вказувати мову оригіналу: [in Ukrainian], [in English].

 

Основний текст оглядової наукової статті повинен містити:

Вступ

Мета статті

Довільна кількість розділів із назвами

Висновки

Список посилань

References

Технічні вимоги:

 1. Файл статті підготовлено в редакторі MS Word (.doc; .docx)
 2. Формат сторінки – А4
 3. Шрифт – Times New Roman
 4. Розмір кеглю – 14
 5. Міжрядковий інтервал – 1,5
 6. Абзацний відступ – 1,25 см
 7. Вирівнювання – по ширині
 8. Параметри сторінки – 20 мм – ліве, праве, верхнє і нижнє поле
 9. Автоматичну нумерацію сторінок заборонено до використання

Авторські акценти у тексті мають бути виділені курсивом.

Авторський коментар необхідно подавати в круглих дужках, додаючи через тире ініціали автора курсивом.

Абревіатури потрібно розшифровувати після першого згадування в тексті рукопису.

Нерозривним пробілом (Ctrl+Shift+Пробіл) необхідно відділяти:

 • ініціали та прізвище (Б. Ступка);
 • номери сторінок, томів, пунктів (С. 21–24; Т. 9; п. 2);
 • одиниці виміру (8 км; 25 тис.);
 • цифри та скорочення років, століть (1971 р.; XXI ст.);
 • скорочення перед географічними назвами (м. Київ; р. Десна).

Необхідно розрізняти символи (-дефіс) і ( – тире), (’ – апостроф), («» - лапки для кириличного тексту, та “ ” – латиницею).

Часові та числові інтервали необхідно оформлювати через тире без пробілів: (червень–серпень; 127–259).

Ілюстрації й таблиці

Рукописи можуть містити зображення, що ілюструють головні моменти дослідження. За отримання дозволів на відтворення ілюстрацій відповідає автор.

Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати семи. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi.

Кожну ілюстрацію надсилають окремим файлом. Якщо ілюстрацій кілька, в назві файлу до прізвища автора додають її порядковий номер. Наприклад, Ivanov 1.jpg; Ivanov 2.jpg; Ivanov 3.jpg.

Ілюстрації (схеми, діаграми, фотозображення) й таблиці розташовують відповідно до тексту й супроводжують посиланнями (рис. 1; Табл.1).

Таблиці нумерують за порядком їхнього розташування у тексті. Вони повинні містити нову інформацію, а не повторювати поданий у тексті матеріал. Використовують тільки книжковий формат таблиць.

Усі ілюстрації й таблиці повинні бути підписані й мати назви. У разі запозичення ілюстрацій і таблиць необхідно вказати їхнє джерело.

Приклади оформлення ілюстрацій і таблиць

Підпис фотоілюстрації (Рис.1)

Рис. 1. Назва

Автор фото Р. Кондрата

Або

Рис. 1. Назва

Джерело: (З колекції М. Яремака)

Або

Рис. 1. Назва

Джерело: Фото Н. Бабій (Король, 2003)

 

Підпис діаграми/схеми (Рис.2)

Рис. 2. Назва діаграми/схеми

Джерело: (розроблено автором)

 

Підпис таблиці

порядковий номер таблиці - виділення курсивом, вирівнювання по правому краю

назва таблиці - напівжирне виділення, вирівнювання по центру

Таблиця 1

Назва таблиці

Джерело: сформовано на основі (Матриця Ейзенхауера, б. д.)

Або

Розроблено автором

Цитування, оформлення цитат і посилань у тексті

Для підтвердження авторських аргументів у науковій статті необхідно цитувати відповідні та перевірені джерела.

Оформлення посилань у тексті має відповідати рекомендаціям із оформлення посилань у наукових роботах за стилем APA (American Psychological Association (APA) Style).

Посилання в тексті рукопису слід робити щоразу після цитування джерела (цитата всередині рядка, парафраз).

Цитати наводять мовою рукопису.

 • Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають точно відповідати першоджерелам.
 • Автори повинні уникати надмірного самоцитування.

Рекомендуємо застосовувати транслітератори:

Для українських джерел – https://slovnyk.ua/translit.php

Для російських джерел – https://translit.net/ru/bsi/

Для іноземних джерел – http://translit.kh.ua/#cyr

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.