Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Порядок прийняття до розгляду статей

До публікації у наукових збірниках приймаються оригінальні проблемні статті, які раніше ніде не друкувались (українською, англійською мовами).

Процедуру наукової експертизи проходять усі дослідницькі статті, що надійшли в редакційну колегію. Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей і відбувається протягом 14 днів. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, («UNICHECK»), що показує рівень унікальності статті. Унікальність має бути не меншою 85 %.

Редакційна колегія передає статтю рецензентам за так званим подвійним «сліпим» методом рецензування.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку;
 • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів;
 • відмову в прийнятті статті до друку.

Процес рецензування та редагування статей максимально автоматизований. База даних системи зберігає інформацію про авторів наукових статей, рецензентів, редакторів та контактну інформацію.

Рецензенти отримують статтю без прізвища автора (авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвище рецензентів.

Форма рецензії (відкрити/завантажити).

Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, а також не дотримано вимог до структури та технічного оформлення статті.

Редакційна колегія наукового журналу оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора письмового наукового твору (статті).

Наукова стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне й технічне редагування Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Журнал використовує Систему керування публікацією журналів Open Journal System для забезпечення контролю за поданням матеріалів і процесом рецензування. Ця система дозволяє авторам статей подавати свої рукописи, отримувати відгуки Редакційної колегії он-лайн для подальшого процесу роботи.

Після подачі статті автори можуть відслідковувати весь процес рецензування та підготовки статті до друку в особистому кабінеті.

Вимоги до подання та оформлення статей

Подати рукопис в Редакцію можна електронною поштою (issues.culture@knukim.edu.ua) або через онлайн-форму на вебсайті журналу (http://issues-culture-knukim.pp.ua/submission/wizard), вказавши до якого розділу він подається. Використовуючи доступний інтерфейс платформи, відповідно до інструкції для авторів, статтю необхідно подавати у форматі Microsoft Office Word (doc, docх). Автор також забов’язаний заповнити Авторську угоду, вказавши у темі до якого видання подається стаття.

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами. Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov.doc, docх. Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Petrov.doc, docх.

Файл з авторською угодою називати аналогічно назві файлу статі з додаванням в кінці назви файлу позначки Ugoda.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Ugoda.doc (doc/х).

Приклад оформлення авторської угоди.

Основний текст статті повинен мати такі елементи:

Вступ. (Постановка проблеми, її актуальність, зв’язок з важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5–10 рядків).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. (Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань, частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (обсяг близько 1/3 сторінки).

Мета статті. Формулювання мети та завдань статті мають бути направлені на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотез або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів.

Висновки.  Висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.

Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті.

Вимоги до резюме (реферативної анотації)

Резюме подаються українською, англійською (Abstract) мовами.

Обсяг реферативної анотації:

не менше 2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли.

Резюме англійською має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів.

Структура резюме.

У резюме необхідно чітко вказати:

 • мету дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done);
 • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати не менше 3-х і не більше 10 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони сприятимуть пошуку Вашої публікації в електронних каталогах і наукометричних базах, та підвищенню індексу її цитування.

Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження: наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search.

Структура основного тексту статті

 • індекс УДК (по лівому краю статті)
 • прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів ((по правому краю статті));
 • ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org) – по правому краю статті;
 • назва статті (посередині, заголовними літерами, виділити жирним);
 • Анотація (реферативна) Слово «Анотація» перед текстом анотації не зазначається;
 • ключові слова: не менше 3-х та не більше 10;
 • текст статті;
 • список використаних джерел

Вимоги до технічного оформлення

Назву статті набирати заголовними жирними літерами, без переносів, по центру. Набір з використанням опції Caps Lock не дозволяється.

Розрізняти символи (-дефіс) і ( – тире), (’ – апостроф), («» - лапки для кириличного тексту, та “ ” – англійського)

 1. Формат сторінки – А4
 2. Шрифт – Times New Roman
 3. Розмір шрифту – 14
 4. Інтервал – 1,5
 5. Абзацний відступ – 1,25 мм
 6. Вирівнювання – по ширині
 7. Всі береги – 20 мм
 8. Обсяг – 12–14 (з додатками, таблицями, ілюстраціями, списком використаних джерел).

Інформація для зворотного зв’язку (телефон, е-mail).

Вимоги до оформлення основного тексту статті:

Оформлення посилань у тексті має відповідати рекомендаціям з оформлення посилань в наукових роботах згідно зі стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style)

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

 • Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.
 • Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.
 • Схеми, графіки, діаграми формули і таблиці нумеруються.
 • Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню «Таблиця».
 • Формат таблиць тільки книжковий.
 • Якщо в статті наведено схеми, їх треба групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»). Усі малюнки, таблиці та схеми повинні нумеруватися і мати посилання по тексту статті (рис. 1). Розміщення малюнка (схеми, таблиці) по тексту повинно бути максимально наближене до місця в тексті, де стоїть посилання на цей малюнок (схему, таблицю). Усі малюнки (схеми, таблиці) повинні бути підписані і мати назви. У випадку запозичення малюнків (схем, таблиць) необхідно вказувати їх джерело.

Автоматична нумерація сторінок не ставиться.

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi.

Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею.

Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Ivanov 1.jpg; Ivanov 2.jpg; Ivanov 3.jpg.

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах

Стиль (APA Style)

Транслітерація

Українські джерела https://www.grafiati.com/uk/transliteration/

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.