DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.34.2018.154066

МОВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ВИТОКИ І СЬОГОДЕННЯ

Oksana Biletska

Анотація


Мета роботи – з’ясувати роль мовної культури в підготовці фахівців міжнародної сфери діяльності як інструменту взаємодії з різними культурами під час виконання своїх професійних обов’язків. Методологія дослідження полягає у використанні таких методів дослідження як вивчення, аналіз та узагальнення з метою розкриття поняття мовної культури, а саме дипломатичного красномовства як здатність вибирати й здійснювати мовну дію (поведінку) залежно від цілей і змісту професійного мовлення за допомогою мовних засобів, а також за допомогою володіння стратегією й тактикою спілкування. Наукова новизна полягає в описі проблеми опанування навичками дипломатичного красномовства як акту реалізації культурного діалогу в професійній діяльності фахівців-міжнародників. У науковій літературі досить широко висвітлені проблеми спілкування, дискурсу, формування різних професійних умінь фахівців з різних галузей, але при цьому недостатньо вивченою залишається проблема дипломатичної комунікації й формування елементів мовної культури в контексті професійної міжнародної діяльності. Висновки. Мова виступає не просто засобом дипломатичного спілкування, а саме інструментом розширення можливостей дипломатичної діяльності. Так як кожна мова є глибоко вкоріненою в певній культурі, то вона є унікальним уявленням про картину світу. Проте культурний діалог, який реалізується завдяки навичкам красномовства і відбувається між країнами, передбачає наявність складних багатовимірних процесів. Дипломатичні перемовини, навіть якщо проводяться однією й тією ж самою мовою, інколи не досягають позитивного результату дипломатичних перемовин через неможливість і невміння донести зміст повідомлення.

Ключові слова


мовна культура; дипломатичне красномовство; дипломатичний дискурс; комунікативні особистості; дипломатичні комунікації; професійна діяльність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Beljakov, M.V. (2011). ‘Semantiko-semioticheskie aspekty diplomaticheskogo diskursa’ [Semantic-semiotic aspects of diplomatic discourse]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Teorija jazyka. Semiotika. Semantika, no. 1, pp. 59–66.

Biletska, O.O. (2016). Rozpovsiudzhennia inozemnykh mov ta rozvytok perekladatskoi diialnosti v Lytovsko-Polskyi period XIV–XVI stolittia’ [Foreign languages expansion and translation activity development during polish–lithuanian commonwealth (XIV–XVI centuries)]. Molodyi vchenyi, no. 4.1 (31.1), pp. 1–4.

Bostandzhjan, L. (2015). Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti diplomaticheskogo diskursa [Communicative-pragmatic features of diplomatic discourse]. [online] Available at: <http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/02/Bostanjyan_L..pdf> [Accessed 29 October 2018].

Vasilenko, I.A. (2011). Politicheskie peregovory [Political negotiations]. Moscow: INFRA-M.

Zubkov, M.H. (2004). Suchasna ukrainska dilova mova [Contemporary Ukrainian Business Language]. Kharkiv: Torsinh.

Kalinina, A.S. (2017). ‘Istorija i sovremennost’ russkoj diplomaticheskoj ritoriki’ [History and modernity of Russian diplomatic rhetoric]. [online] Available at: <http://euroasia-science.ru/filologicheskie-nauki/istoriya-i-sovremennost-russkoj-diplomaticheskoj-ritoriki/> [Accessed 25 October 2018].

Matsko, L.I., Matsko, O.M. (2006). Rytoryka [Rhetoric]. Kyiv: Vyshcha shkola.

Matsko, O.M. (2001). Movni formuly u dyplomatychnykh tekstakh suchasnoi ukrainskoi movy (funktsionalno-stylistychnyi analiz) [Linguistic formulas in diplomatic texts of contemporary Ukrainian language (functional-stylistic analysis]. D.Ed. National Academy of Science of Ukrainy, Institute of the Ukrainian Language.

Pazynych, O.M. (2001). Funktsionalno-strukturni osoblyvosti tekstiv dyplomatychnoho lystuvannia [Functional and structural features of texts of diplomatic correspondence]. D.Ed. National Academy of Science of Ukrainy, Institute of the Ukrainian Language.

Pashuto, V.T. (1968). Vneshnjaja politika Drevnej Rusi [The Foreign Policy of Ancient Rus]. Moscow: Nauka.

Ponomarenko, O.V. (2004). Linhvoprahmatychni zasoby vyrazhennia ukhylnosti v suchasnomu italiiskomu politychnomu dyskursi [Linguopragmatic means of expression of evasion in contemporary Italian political discourse]. D.Ed. Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Saharov, A.N. (1986). Diplomatija drevnej Rusi: IX – pervaja polovina X vv. [The diplomacy of ancient Rus: IX – the first half of the X century]. Moscow: Mysl’.

Skriabina, V.B. (2018). Linhvistychni aspekty persuazyvnosti v dyplomatychnomu dyskursi [Linguistic aspects of persuasion in diplomatic discourse]. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty [International Relations: Theory and Practical Aspects], issue 2, pp. 265–274. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133362.

Terentij, L.M. (2016). Intencional’naja struktura diplomaticheskogo diskursa [Intentional structure of diplomatic discourse]. D.Ed. Moscow Financial and Economic Institute.

Timofeev, A.A. (2015). ‘Osobennosti ritoriki diplomatisekogo obshhenija’ [Features of the rhetoric of diplomatic communication]. Russkaja rech’ [Russian speech], issue 1, pp. 94–101.

Chistjakova, I.J. (2009). Russkaja soveshhatel’naja oratorika i klassicheskaja ritorika [Russian advisory oratory and classical rhetoric]. Gumanitarnye issledovanija, no. 3 (31), pp. 93–97.

Shynkarenko, T.I. (2009). Mova dyplomatychnykh dokumentiv [Language of diplomatic documents]. Kyiv : VNTs “Kyivskyi Universytet”.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беляков М. В. Семантико-семиотические аспекты дипломатического дискурса. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Москва, 2011. № 1. С. 59–66.

Білецька О. О. Розповсюдження іноземних мов та розвиток перекладацької діяльності в Литовсько-Польський період XIV–XVI століття. Молодий вчений. Херсон, 2016, № 4.1 (31.1). С. 1–4.

Бостанджян Л. Коммуникативно-прагматические особенности дипломатического дискурса. URL: http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/02/Bostanjyan_L..pdf. (дата обращения: 29.10.2018).

Василенко И. А. Политические переговоры. Москва: ИНФРА-М, 2011. 396 с.

Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. Харків: Торсінг, 2004. 448 с.

Калинина А С. (2017). История и современность русской дипломатической риторики. URL: http://euroasia-science.ru/filologicheskie-nauki/istoriya-i-sovremennost-russkoj-diplomaticheskoj-ritoriki/. (дата обращения: 25.10.2018).

Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. Київ: Вища школа, 2006. 311 с.

Мацько О. М. Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз) : автореф. дис. канд. філол. наук / НАН України, Ін-т укр. мови, Київ, 2001. 21 с.

Пазинич О. М. Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування : автореф. дис. канд. філол. наук / НАН України, Ін-т укр. мови, Київ, 2001. 17 с.

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. Москва: Наука, 1968. 474 с.

Пономаренко О. В. Лінгвопрагматичні засоби вираження ухильності в сучасному італійському політичному дискурсі: дис... канд. філол. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004. 245 с.

Сахаров А. Н. Дипломатия древней Руси: IX – первая половина X вв. Москва: Мысль, 1986. 383 с.

Скрябіна В. Б. Лінгвістичні аспекти персуазивності в дипломатичному дискурсі. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Київ, 2018. Вип. 2. С. 265–274. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133362.

Терентий Л. М. Интенциональная структура дипломатического дискурса: дис. … док. филол. наук / Москов. финансово-экономич. Ин-т, Москва, 2016. 447 с.

Тимофеев А. А. Особенности риторики дипломатисекого общения. Русская речь. Москва, Вып. 1, 2015, С. 94–101.

Чистякова И. Ю. Русская совещательная ораторика и классическая риторика. Гуманитарные исследования. Астрахань, 2009. № 3 (31). С. 93–97.

Шинкаренко Т. І. Мова дипломатичних документів. Київ: ВНЦ «Київський університет», 2009. 112 с.
Copyright (c) 2018 Оксана Олександрівна Білецька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.