DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.32.2016.155720

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ЧИ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

Iryna Koniukova

Анотація


Мета роботи – обґрунтувати значимість ролі бібліотекаря в захисті інтелектуальної свободи як важливого складника демократичного суспільства, та окреслити проблемне коло питання свободи доступу до інформації і етичних ситуацій у діяльності бібліотекаря, як інформаційного посередника, який надає до неї доступ. Методологічна основа дослідження – принципи історизму, об’єктивності та системності. Застосовувалися також загальноісторичні та історико-соціологічні методи, зокрема, історико-порівняльний, історико-ретроспективний, історико-типологічний, статистичний. Серед спеціальних методів дослідження особливе значення мали методи порівняльного бібліотекознавства. Наукову новизну становить аналіз професійної етики бібліотекаря як сукупність специфічних вимог і норм моральності при виконанні ним професійних обов’язків по обслуговуванню споживачів інформації. Висновки. Свобода доступу до інформації, сформульована як вища морально-етична цінність у професійній діяльності бібліотекаря сьогодні потребує уточнення і дискусії в науковому співтоваристві та в середовищі професійної бібліотечної спільноти. Беручи до уваги динамічні соціокультурні зміни в інформаційному просторі імперативом є наукові дослідження проблем інформаційної етики й освітня підтримка (у будь-яких формах навчальної діяльності) діяльності бібліотекарів-практиків.

Ключові слова


професійна етика бібліотекаря; культура спілкування; морально-етичні норми; правила етикету

Повний текст:

PDF

Посилання


Altuhova, G. (2000). Professional Ethics of Librarianship. Moscow: Proizdat.

Altuhova, G. (1998). Ethical standards of library work. Mir bibliotek segodnja [The world of libraries today], no. 1, рр. 60–65.

Eremenko, T., Merkulova, O. (2016). Information and ethical situations in scientific activity. Rjazan’: Rjazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S. A. Esenina.

Kyrychenko, M. (2017). Information anthropology and information ethics as components of the formation of the ideology of information society. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii [Topical problems of philosophy and sociology], nо. 17, pp. 51–53.

Kozlova, O. (2010). Between responsibility and freedom of choice. Bibliotechnoe delo [Librarianship], no.7(121). Available at: [Accessed 20 November 2017].

Makhotina, N. (2016). International policy on limiting access to information in foreign libraries. Biblioteki natsyonal’nyh akademij nauk: problemy funktsyonirovanija, tendentsii razvitija [Libraries of national academies of sciences: problems of functioning, development tendencies], nо. 13, pp. 91–96.

Myroliubenko, H. (2011). Information ethics in the space of modern communicative processes (philosophical and ethical analysis). D.Ed. Taras Shevchenko National University of Kyiv.

On Libraries and Library Affairs: Law of Ukraine dated March 16, 2000 No. 1561-ІІІ. Zakonodavstvo – bibliotekam Ukrainy [Legislation to libraries of Ukraine], issue 1, рр. 3–16.

Pashkova, V. (2012). Intellectual freedom and information accessibility in a democratic society. Library Worker Ethics: Guide for advanced training coaches. Kyiv: Summit Book.

Savenkova, L., Chukanova, S. eds. (2016). Teaching academic integrity in a library of a higher educational institution. Kyiv: Ukrainska Bibliotechna Asotsiatsiia.

A profile of the librarians’ competences on academic integrity. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].

Ukrainian Library Association. Available at: https://ula.org.ua/. [Accessed on 25 September, 2017].

Chkheailo, I. (2015). Information ethics as a moral regulation of modern society. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia. Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia [Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series. Philosophy, philosophy of law, political science, sociology], nо. 3, pp. 30–40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алтухова Г. А. Профессиональная этика библиотекаря : учеб. пособие для вузов и сред. проф. учеб. заведений культуры и искусства / Г. А. Алтухова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та культуры и искусств : Профиздат, 2000. – 103 с.

Алтухова Г. А. Этические нормы библиотечного труда / Г. А. Алтухова // Мир библиотек сегодня. – Москва, 1998. – № 1. – С. 60–65.

Информационно-этические ситуации в научной деятельности вуза [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Еременко, О. Г. Меркулова ; Ряз. гос. ун-т имени С. А. Есенина. – Электрон. текстовые дан. (1 файл.: 863 КB). – Рязань, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Требования : IBM / PC ; Windows XP и выше ; 256 MB RAM ; свободное место на HDD 25 MB ; Acrobat Reader 3.0 или старше. – Загл. с экрана.

Кириченко М. О. Інформаційна антропологія й інформаційна етика як складники формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – Вип. 16. – С. 51–53.

Козлова О. В. Между ответственностью и свободой выбора / О. В. Козлова // Библиотечное дело. – 2010. – № 7(121). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bibliograf.ru/issues/2010/4/148/0/1314/. – Загл. с экрана.

Махотина Н. В. Международная политика в области ограничения доступа к информации в зарубежных библиотеках / Н. В. Махотина // Библиотеки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2016. – Вып. 13. – С. 91–96.

Миролюбенко Г. А. Інформаційна етика в просторі сучасних комунікативних процесів (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Г. А. Миролюбенко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченкa. – Київ, 2011. – 223 арк.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 39 с.

Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; В. С. Пашкова. – Київ : Самміт-книга, 2012 – 68 с.

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 16.03.2000 р. № 1561-ІІІ // 3аконодавство – бібліотекам України : довідкове видання. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 3–16.

Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ula.org.ua/news/3787-profil-kompetentnostei-bibliotekariv-z-akademichnoi-dobrochesnosti. – Назва з екрану.

Українська бібліотечна асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ula.org.ua/. – Назва з екрану.

Чхеайло І. І. Інформаційна етика як моральна регуляція сучасного суспільства / І. І. Чхеайло, А. А. Чхеайло // Вісн. нац. ун-ту Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 3. – С. 30–40.
Copyright (c) 2016 Ірина Янівна Конюкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.