DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.32.2016.155724

ЖІНОЧА СКЛАДОВА В УКРАЇНСЬКІЙ РОДИННІЙ ОБРЯДОВОСТІ

Anna Tkach

Анотація


Мета роботи. У статті автор досліджує жіночу складову та її виокремлення в окремих видах в українській родинній обрядовості, а також регіональні відмінності весільних обрядів. Методологія дослідження полягає в застосуванні системного підходу, який є комплексним і завдяки його використанню можемо більш детально зобразити українську родинну обрядовість у вигляді системи та окреслити жіночу складову в такій системі з метою виокремлення жіночої складової в українській родинній обрядовості. Наукова новизна роботи полягає в побудові системного підходу до побудови української родинної обрядовості, надано графічне уявлення про жіночу складову в системі української родинної обрядовості. Автором узагальнено весільні обряди, правила взяття шлюбу, які мали суттєві регіональні відмінності. Висновки. Доведено, що жіноча складова в системі української родинної обрядовості має прояв через вирішальне місце жінки в множині складових, видів та форм обрядів, які виступають об’єктом у такій системі. Таке виокремлення є авторським баченням і жіноча складова в окремих видах української родинної обрядовості наведена в таблицях.

Ключові слова


жіноча складова; українська родинна обрядовість; обряди; весільна; родильна; поховальна

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysenko, V. (1988). Wedding customs and traditions in Ukraine. Kyiv: Naukova Dumka.

Vovk, F. (2012). Unforgettable heritage. Available at: [Accessed 17 November 2016].

Voitovych, V. (2005). Ukrainian mythology. Kyiv: Lybid.

Hvozdevych, S. (1997). Maternal ritual of Ukrainians. Narodoznavchi zoshyty [Cognitive notebooks], no. 2 (14), pp. 111–122.

Hrushevskyi, M. (1991). Essay on the history of the Ukrainian people. Kyiv: Lybid. p. 398.

Kosven, M. (1991). Family community and patronymy. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR.

Kostomarov, М. (1994). Slavic mythology. Kyiv: Lybid.

Nykorak, О. (2016). National leather goods in Ukraine. The origins, formation and development of traditions . Lviv: Institute of Ethnology of NAS of Ukraine. pp. 17–23.

Potebnia, O. (1865). On the mythical meaning of certain rituals and beliefs. Lviv: The University press.

Sumtsov, N. (1996). The symbolism of Slavic rites. Moscow: Publishing company «Eastern literature» Russian Academy of Sciences.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні / В. К. Борисенко. – Київ : Наук. думка, 1988. – 192 с.

Вовк Ф. Незабытое наследие [Электронный ресурс] / Ф. Вовк. – Режим доступа : http://pandia.ru/text/77/153/15768.php. – Загл. с экрана.

Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2005. – 664 с.

Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців / С. Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 1997. – № 2 (14). – С. 111–122.

Грушевський М. С. Нарис історії українського народу/ М. С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1991. – 398 с.

Косвен М. О. Семейная община и патронимия / М. О. Косвен. – Москва, Изд-во АНСССР, 1963. – 219 с.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.

Никорак О. І. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / О. І. Никорак. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2016. – С. 17–23.

Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий / А. А. Потебня. – Москва : В Университетской типографии, 1865. – 310 с.

Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов : избранные труды / Н. Ф. Сумцов. – Москва : Восточная литература РАН, 1996. – 296 с.
Copyright (c) 2016 Анна Андріївна Ткач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.