DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.32.2016.155725

ЗМІСТ ПОНЯТЬ «ВІЗУАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ» І «ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА»

Yuliа Trach

Анотація


Мета статті – виявлення змісту понять візуальних досліджень «візуальної культури» та «візуальної грамотності». У дослідженні використано метод інтерпретації, що дало змогу з’ясувати сутність досліджуваних об’єктів, в яких однаковою мірою присутні й духовні, і матеріальні, і художні форми предметності. Наукова новизна – розкрито сутність візуальної культури та візуальної грамотності як нових об’єктів соціогуманітарного знання. Результати та висновки – немає чітко означених і окреслених визначень щодо змісту понять «візуальна грамотність», «візуальна культура», «візуальна компетентність», «інформаційна компетентність», «медіаграмотність», «медіакультура», «медіакомпетентність».

Наведено процеси візуальної грамотності: вивчення психологічних процесів, що залучаються до процесу візуального сприйняття; використання технологій створення візуальних повідомлень; вивчення інтелектуальних методів, що дають змогу інтерпретувати, розуміти візуальну інформацію (за Ю. О. Аверкіним). Наведено базові елементи моделі візуальної компетентності (за Л. Г. Масімовою). Наголошено, що усвідомлення феномена візуальності може підвищувати керованість технічною візуальною культурою, яка вже стала невід’ємною частиною науки, суспільного життя, масового дозвілля, а також візуальною грамотністю, необхідність формування якої обумовлена соціальним замовленням суспільства, сформульованим у вигляді положення про необхідність розвитку інформаційної й комунікативної компетентностей. Визначили, що культурологічне дослідження даної проблематики передбачає звернення до історико-культурних аспектів питань побутування візуальної культури і формування візуальної грамотності, розгляд даних категорій як соціокультурних феноменів, а також всебічне вивчення історії й теорії медіа, візуальних мистецтв, візуального дизайну та інших сфер, пов’язаних з виробництвом і споживанням візуальних змістів.

Ключові слова


візуальна грамотність; візуальна культура; візуальні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Averkin, Yu. (2010). The development of visual literacy of design students during lectures on photography, D.Ed. Moscow State Humanitarian University named after M. A Sholokhov.

Bal, M. (2012). Visual essentialism and the suject of visual research. Logos. [Logos], no. 1, pр. 212–249.

Dubovaya, N. (2017). Visual culture in the aspect of modernity. Available at: [Accessed 10 May 2017].

Vdovina, T. (2017). Visual Research: Basic Methodological Approaches. Available at: [Accessed 10 May 2017].

Zorin, S. (2002). The formation of visual culture. Glazov.

Kalnitskaya, N. (2006). The development of visual literacy of high school students in the process of teaching. D.Ed. Omsk State Technical University.

Kryshtaleva, M. (2014). Visual research: genealogy and culturological potential. Available at: [Accessed 10 May 2017].

Malkovskaya, I.A. (2008). Visual culture: the problem of self-identity. Available at: [Accessed 10 May 2017].

Masimova, L. (2015). Visual Literacy in the system of media education. Available at: [Аccessed 10 May 2017].

Pavlova, O. (2015). Visual culture as a field of liquidity of Art Noveau. Available at: [Accessed 10 May 2017].

Polyudova, E. (2012) Visual culture and contemporary art education. Available at: [Accessed 10 May 2017].

Rozin, V. (2009). Visual culture and perception: how a person sees and understands the world. Moscow: LIBROKOM.

Fedorenko, S. (2014). Literacy as a complex phenomenon in higher education in the US. Available at: [Accessed 10 May 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверкин Ю. А. Развитие визуальной грамотности студентов-дизайнеров на занятиях по фотографике : дис ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Аверкин Юрий Александрович ; Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова. – Москва, 2010. – 220 с.

Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований / М. Баль // Логос. – 2012. – № 1. – С. 212–249.

Дубовая Н. В. Визуальная культура в аспекте современности [Электронный ресурс] / Н. В. Дубовая. – Режим доступа : https://sibac.info/conf/pedagog/iii/35579. – Загл. с экрана.

Вдовина Т. В. Визуальные исследования: основные методологические подходы [Электронный ресурс] / Т. В. Вдовина. – Режим доступа :  http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnye-issledovaniya-osnovnye-metodologicheskie-podhody. – Загл. с экрана.

Зорин С. С. Формирование визуальной культуры / С. С. Зорин, Л. К. Веретенникова. – Глазов, 2002. – 188 с.

Кальницкая Н. И. Развитие визуальной грамотности старшеклассников в процессе обучения : дис ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Наталья Ивановна, Омский гос. техн. ун-т. – Омск, 2006. – 161 с.

Крышталева М. К. Визуальные исследования: генеалогия и культурологический потенциал [Электронный ресурс] / М. К. Крышталева. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnye-issledovaniya-genealogiya-i-kulturologicheskiy-potentsial. – Загл. с экрана.

Мальковская И. А. Визуальная культура: проблема самоидентичности [Электронный ресурс] / М. И. Александровна. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-kultura-problema-samoidentichnosti. – Загл. с экрана.

Масімова Л. Г. Візуальна грамотність в системі медіаосвіти [Электронный ресурс] / Л. Г. Масімова. – Режим доступу : http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_3filol/029_masi.pdf. – Назва з екрану.

Павлова О. Ю. Візуальна культура як поле ліквідності модерну [Электронный ресурс] / О. Ю. Павлова. – Режим доступу :  www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...10.... – Назва з екрану.

Полюдова Е. Н. Визуальная культура и современное художественное образование [Электронный ресурс] / Е. Н. Полюдова. – Режим доступа : http://www.art-education.ru/electronic-journal/vizualnaya-kultura-i-sovremennoe-hudozhestvennoe-obrazovanie. – Загл. с экрана.

Розин В. М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. – 272 с.

Федоренко С. Грамотність як комплексний педагогічний феномен у вищій освіті США [Електронний ресурс] / С. Федоренко. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?.... – Назва з екрану.
Copyright (c) 2016 Юлія Василівна Трач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.