DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141575

СУЧАСНІ КУЛЬТУРОТВОРЧІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ АКТИВНОСТІ МИСТЕЦТВА

Mykola Brovko

Анотація


Мета роботи визначається тим, що виникає в сучасній естетиці, та й, зрештою, в культурології нагальна потреба з’ясування теоретичних модальностей активності мистецтва в реаліях сучасних культурних практик. Методологія дослідження зумовлена необхідністю застосування для аналізу теоретичних модальностей активності мистецтва компаративістського підходу, що відкриває більш ефективні можливості осмислення означеної проблеми. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше активність мистецтва досліджується в контексті розвитку феномену естетичного, що має поліфункціональні параметри свого конституювання у сфері культуротворчого буття. Висновки. Для з’ясування теоретичних модальностей сутності активності мистецтва в соцiокультурному процесi необхідно аналізувати ту мережу проблем, котрі, з одного боку, розкривають генетичну причетність мистецтва до предметно-практично творення, його культуротворчий потенціал, а з іншого – дозволяють скласти дослідницьку програму аналiзу результатiв художньої дiяльностi в контекстi їх дiйового функцiонування в суспiльствi, в певнiй системi культури, в процесi взаємодiї з iншими соцiокультурними феноменами.

Ключові слова


активність мистецтва; модальності активності мистецтва; культуротворчість; художній образ; твiр мистецтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanov, V. (1971). Practice and aesthetic consciousness. Kyiv: Naukova dumka.

Ivanov, V. (1980). ‘The problem of subject and object in the subject and methodology of aesthetics’. Khudozhestvennaya deyatelnost: Problema subjekta i objektivnoy determinizatsii [Artistic Activity: The Problem of Subject and Objective Determinism]. Kyiv. pp.15-104.

Ivanov, V. (1977). Human activity-cognition-art. Kyiv: Naukova dumka.

Kanarskyi, A. (1979). Dialectics of the aesthetic process. Dialectics of the aesthetic as the theory of sensory cognition. Kyiv: Vyshcha shkola.

Lanovenko, O. (1983). The social status of art: representations, problems, solutions. Kyiv: Vyshcha shkola.

Mazepa, V. (1974). Artwork as cognition. Kyiv: Naukova dumka.

Opanasiuk, O. (2018). Intentionality in the area of culture: artistic, cultural and philosophical aspects. Kyiv: Aura Buks.

Rusin, R. (2015). Artistic image: from classics to postmodern. Kyiv: “Kyivskyi universytet”.

Tasalov, V. (1971). ‘Ten years of aesthetic problems (1956-1966)’. Voprosy estetiki [Questions of aesthetics]. no. 9, p.187.

Tolstykh, V. (1973). Art and morality: on the social essence and function of art. Moscow: Politizdat.

Shulha, R. (2008). Art in the practice of culture. Socioculturological essay. Kyiv: Institut sotsiologii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, Instytut filosofii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іванов В. П. Практика і естетична свідомість / В. П. Іванов – Київ : Мистецтво, 1971 – 223 с.

Иванов В. П. Проблема субъекта и объекта в предмете и методологии эстетики / В. П. Иванов //Художественная деятельность : проблема субъекта и объективной детерминизации. – Киев, 1980. – С. 15–104.

Иванов В. П. Человеческая деятельность-познание-искусство / В. П. Иванов – Киев : Наук. думка, 1977. –187 с.

Канарский А. С. Диалектика эстетического процесса. Диалектика эстетического как теория чувственного познания / А. С. Канарский – Киев : Вища школа, 1979. – 67 с.

Лановенко О. П. Социальный статус искусства: представления, проблемы, решения / О. П. Лановенко – Киев : Наук. думка, 1983. – 167 с.

Мазепа В. І. Художня творчість як пізнання / В. І. Мазепа – Київ : Наукова думка, 1974. – 213 с.

Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти: монографія / О. П. Опанасюк – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Аура Букс, 2018.– 472 с.

Русін Р. М. Художній образ: від класики до постмодерну / Р. М. Русін; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 206 с.

Тасалов В. И. Десять лет проблемы эстетического (1956–1966) / В. И. Тасалов // Вопросы эстетики. – 1971. – Вып. 9. – С. 187.

Толстых В. И. Искусство и мораль: о социальной сущности и функции искусства / В. И. Толстых – Москва : Политиздат, 1973. – 439 с.

Шульга Р. П. Искусство в практиках культуры. Социокультурологический очерк / Р. П. Шульга – Киев: Ин-т социологии НАНУ, Ин-т философии НАНУ, 2008. – 240 с.

Copyright (c) 2018 Микола Миколайович Бровко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.