DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141576

НАРОДНО-ПОБУТОВІ ТРАДИЦІЇ СІВЕРЯН В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Victoria Balabushka

Анотація


Мета статті – систематизувати історико-культурологічний досвід наукових досліджень процесу трансформації самобутніх народно-побутових традицій сіверян: від стародавніх племен Волинцевсько-Роменської культури до українського населення Чернігово-Сіверського краю, що разом утворили українську народність та державність Київська Русь. Методи дослідження: базуються на евристичному методі систематизації наявної класичної та сучасної наукової думки, що склали культурологічний напрямок реконструкції цілісного процесу проблеми. Наукова новизна: зазначеної проблеми полягає в тому, що вперше в культурологічній науці аналізується динаміка узагальнення збережених самобутніх народно-побутових традицій сіверян: особливості територіальних меж Чернігово-Сіверського князівства; місцевого будівництва житла, землеробського, риболовського, бортницького промислу відповідно можливостям природного ландшафту; орнаментації місцевих візерунків нанесених на знайдених артефактах, зокрема, гончарних та ювелірних виробів; звичаїв та обрядів сіверян збережених оригінальним місцевим літописанням, зокрема й поховального, весільного обряду, торгівельних відносин з країнами Сходу, Заходу; всі ці самобутні народно-побутові особливості укорінили національні традиції культури української нації. Висновок. Проаналізувавши історіографію до проблеми народно-побутових традицій сіверян в історії культури України було виокремлено: постійне розташування та проживання східнослов’янських сіверян Чернігово-Сіверського краю в складі Київської Русі; народно-побутові традиції, які проявилися на базі розвитку матеріальної Волинцевської, Роменської культури стародавнього, середньовічного часу. Племена та народи Чернігово-Сіверського краю будували каркасно-зрубний тип дерев’яних напівземлянок-будинків; споконвічно вели хліборобський спосіб життя, про що свідчать збережені артефакти фондів музеїв старожитностей знайдених місцевими археологічними розкопками; займалися різними ремеслами, зокрема гончарним виробництвом; бортницьким, риболовським промислом, ювелірним мистецтвом; мали своєрідні ознаки похорону небіжчика, зокрема й кремацію та кургано-могильний насип, що й нині ідентифікують племена сіверян як український народ, націю.

Ключові слова


територія; сіверяни; самобутня волинцевська; роменська культура; народно-побутові традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Abashyna, N. (2003). Volynets culture. V: V. Smoliy and others, eds. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of History of Ukraine], Vol. 1, Kyiv: Naukova dumka.

Avdieienko, A. (2016). Born by God: a brief history of Ukraine. Kyiv: Feniks.

Androshchuk, F. (1997). Early stages of the Old Russian culture formation between the Dnieper and the Desna rivers (IX – the middle Xth century). D.Ed. Kyiv Taras Shevchenko University.

Arkas, M. (2015). History of Ukraine-Rus. Kyiv: Nash format.

Baran, V. (1998). The Ancient Slavs. Kyiv: Vydavnychyi dim Alternatyvy.

Bodrukhyn, V. (2002). The Chernihiv land princedom. East-Ukrainian National University named after V. Dal.

Videiko, M. (2009). Ukraine: from Antes to Russia. Kyiv : KRION.

Hrushevskyi, M. (1992). Illustrated history of Ukraine. Kyiv: Zoloti vorota.

Hrushevskyi, M. (1992). History of Russia. In 11 vol., vol. 2. Kyiv: Naukova dumka.

Hrushevskyi, M. (1991). History of Russia. In 11 vol., vol. 1. Kyiv: Naukova dumka.

Doroshenko, D. (1996). An overview of the Ukrainian historiography. State School: History. Politology. Law. Kyiv: Ukrainoznavstvo.

Efimenko, A. (1906). History of the Ukrainian people. St. Petersburg: Brokgauz-Efron.

Yefremov, S. (1995). Ukrainian Literature History. Kyiv: Femina.

Historical remembrance of Chernigiv. M. Dovnar-Zapoljski speeches. Chernighiv (2007) ChOUNB imeni V. Korolenka, 7 p

Kalnitska, N. (2004). The Chernihiv-Siversky Princes territorial possessions formation (second half of the XI – the end of the XIII century): a historical and political aspect. D.Ed. Eastern Ukrainian National University named after V. Dal.

Kovalenko, V. (2011). ‘Navozy is a chronicle city on the Dnipro River’. Sivershchyna v istorii Ukrainy [Sivershchyna in the history of Ukraine], issue 4, pp.128–133.

Kostruba, T. (1938). The History of Ukraine. In 2 books. Book 2. Slavic Ukraine. Ch. 14. Stanislaviv : Biblioteka tovarystva Skala.

Makhnovets, L. eds. (1989). The Russian Chronicle. Kyiv: Dnipro.

Malynovskyi., O. (1924). The ancient state system of the Eastern Slavs and its further changes. Essay on the history of law. Kyiv: The All-Ukrainian Science Academy.

Domontovich, M. eds. (1865). Materials for geography and statistics of Russia, collected by the officers of the General Staff – St. Petersburg, 1859–1868. Vol. 25. Chernigov Province. St. Petersburg: Tipografiya F. Persona.

‘Essays on the history of Chernigov 1907–1907’ (1908). Chernigov: Tipografiya Gubernskogo Zemstva.

Parkhomenko, V. (1925). The beginning of historical and state life in Ukraine. Kyiv: State Publishing of Ukraine.

Plaksina, O. (2016). Romensk culture. Misto Yaroslavny [City of Yaroslavna], no. 2(34), pp. 1–3.

Polonska-Vasylenko, N. (2002). History of Ukraine. In 2 vol. Vol. 1. Till the middle of the XVII century. Kyiv: Lybid.

Popovych, M. (1999). Essay on the history of the Ukrainian culture. Kyiv: ArtEk.

Smoliar, V. (2013). History of the ancient and medieval Rus-Ukraine. Kyiv: Medytsyna Ukrainy.

Sukhobokov, O. (2012). “Unknown Land”: population of the Middle Psel Basin in the X-XIII centuries on the materials of the Romesk and the Old Russian complex in Kamennoe village. Kyiv: Ahrar Media Hrup.

Terletskyi, O. (1923). History of the Ukrainian State. Vol. 1. Ch. 6. The Prince Era. Lviv: «Learn, my Brothers» Fund.

Tomashivskyi, S. (1919). The Ukrainian History: Essay by Stefan Tomashivskyi. Lviv: Vchora i nyni. Vol. 1: The Old and Middle Ages.

Tsehelskyi, L. (1916). Rus – is Ukraine, and Moscow Region is Russia. Historical and political research. Tsarhorod: Union of Liberation of Ukraine Print House.

Cherniakov, I. (2006). Vikentii Khvoika (1850–1914). Kyiv: Arkhetyp.

Yanko, M. (1998). Toponymic Dictionary of Ukraine. Kyiv: Znannia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абашина Н. Волинцівська культура / Н. Абашина // Енциклопедія історії України. Т. 1. / Редкол.: В. Смолій (голова) та ін. НАН України. Ін-т історії України. – Київ: Наук. думка, 2003. – 688 с.

Авдєєнко А. Народжена Богом: стисла історія України / А. Авдєєнко. – Київ: Фенікс, 2016. – 224 с. ).

Андрощук Ф. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX-середина X ст.) : дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Андрощук Федір Олександрович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 180 с.

Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас. – Київ: Наш формат, 2015. – 464 с.

Баран В. Давні слов’яни / В. Баран. – Київ: Вид. дім Альтернативи, 1998. – 336 с.

Бодрухин В. Чернігівська земля-князівство: монографія / В. Бодрухин. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2002. – 132 с.

Відейко М. Україна: від Антів до Русі / М. Відейко. – Київ : КРІОН, 2009. – 240 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Київ: Золоті ворота, 1992. – 524 с.

Грушевський М. Історія-Руси. В 11 т. Т. 2. / М. Грушевський. – Київ: Наук. думка, 1992. – 640 с.

Грушевський М. Історія-Руси. В 11 т. Т. 1. / М. Грушевський. – Київ: Наук. думка, 1991. – 1991. – 736 с.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право / Д. Дорошенко. – Київ: Українознавство, 1996. – 254 с.

Ефименко А. История украинскаго народа / А. Ефименко. – Санкт-Петербург: Брокгаузь-Ефронь, 1906. – Вып. 1. – 391 с.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – Київ: Феміна, 1995. – 688 с.

Историческая памятка о Чернигове. Речь профессора М. Довнар-Запольского. – Чернігів: ЧОУНБ імені В. Короленка, 2007. – 7 с.

Кальніцька Н. Формування територіальних володінь Чернігово-Сіверських князів (друга половина XI – кінець XIII ст.): історико-політичний аспект : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кальніцька Наталія Дмитрівна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – 202 арк.

Коваленко В. Навози – літописне місто на Дніпрі / В. Коваленко // Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. – Київ-Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 128–133.

Коструба Т. Історія України / Т. Коструба. – Станиславів : Б. в., 1938. Кн. 2. – Бібліотека товариства «Скала»; Ч.14. : Словянська Україна, 1938. – 32 с.

Літопис руський / пер. з давньорус. Л. Махновця. Відп. ред. О. Мишанич. – Київ: Дніпро, 1989. – 591 с.

Малиновський О. Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни. Нарис з історії права / О. Малиновський. – Київ: Всеукр. акад. наук, 1929. – 184 с.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба – Санкт-Петербург, 1859–1868. Т. 25 : Черниговская губерния / сост. М. Домонтович. – Санкт-Петербург: Тип. Ф. Персона, 1865 – 686 с.

Очерк истории города Чернигова 907–1907. – Чернигов: Гор. Управы. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1908. – 71 с.

Пархоменко В. Початок історично-державного життя на Україні / В. Пархоменко. – Київ: Держ. вид-во України, 1925 – 36 с.

Плаксіна О. Роменська культура / О. Плаксіна // Місто Ярославни. –2016. – № 2 (34). – С.1–3.

Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. – Київ: Либідь, 2002. – 672 с.

Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ: АртЕк, 1999. – 728 с.

Смоляр В. Історія античної та середньовічної Русі-України / В. Смоляр. – Київ: Медицина України, 2013. – 392 с.

Сухобоков О. «Земля незнаема»: население бассейна Среднего Псла в X–XIII вв. по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное / О. Сухобоков. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2012. – 376 с.

Терлецький О. Історія української держави. Т. 1. Ч. 6. Княжа доба. / О. Терлецький. – Львів: Фонд «Учітеся, брати мої». 1923. – 35 с.

Томашівський С. Українська історія : нарис Стефана Томашівського / С. Томашівський. – Львів : Вчора і нині. Т. 1 : Старинні і середні віки, 1919. – 154 с.

Цегельський Л. Русь – Україна, а Московщина – Росія. Історично-політична розвідка / Л. Цегельський. З картою України. – 2-е перероб. вид. – Царгород: Друкарня Союза визволення України, 1916. – 134 с.

Черняков І. Вікентій Хвойка (1850–1914) / І. Черняков. – Київ: Архетип, 2006. – 199 с.

Янко М. Топонімічний словник України : словник-довідник / М. Янко. – Київ: Знання, 1998. – 432 с.

Copyright (c) 2018 Вікторія Анатоліївна Балабушка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.