DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.33.2017.141597

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу фразеологічних одиниць у контексті міжнародної бізнес-комунікації

Maryna Antonivska

Анотація


Мета роботи. Дослідження полягає в зіставленні, порівнянні, узагальненні та систематизації наукової інформації щодо мовного феномену фразеологічних одиниць, в з’ясуванні сутності та особливостей використання дефініцій в аспекті компетентнісного підходу перекладу ділової англійської мови. У роботі конкретизується визначення фразеологічних одиниць, систематизується частотність їх вживання в сфері перекладу англійської мови ділового спілкування. Розглядаються основні методи перекладу фразеологічних одиниць ділової англійської мови. Особливий акцент зроблено на аналізі бізнес-комунікації як нової міжособистісної комунікації, специфіка, структура та функції якої зумовлені діловими відносинами між різними країнами світу. Нові фразеологізми, що функціонують у бізнес-текстах, є смисловими маркерами актуальних подій та явищ економічного, політичного та культурного життя сучасного суспільства. Наукова новизна роботи полягає в наданні комплексної функціональної характеристики мовним інноваціям та аспектам їх інтерпретації в сфері бізнес-комунікації, що виникають у процесі еволюції бізнес-сфери та впливу бізнесу на суспільно-політичну реальність. Висновки. Доведено, що існує необхідність збереження формальної складової офіційно-ділового тексту при перекладі та дотримання перекладацьких стратегій щодо перекладу фразеологічних виразів. Варто відзначити, що при перекладі такого прошарку лексики як фразеологічні вирази необхідно користуватися спеціальними словниками задля уникнення міжкультурних непорозумінь.

Ключові слова


міжнародна бізнес-комунікація; офіційно-діловий стиль; ділова мова; переклад; фразеологічні одиниці; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Avksent’yev, L.G. (1998). Semantic structure of phraseological units of modern Ukrainian language and peculiarities of its formation. Kharkiv: Vyshcha shkola.

Ahmanova, O.S. (1954). About the delimitation of words and phrases. Moscow: Prosveshchenie.

Balli, Sh. (1991). French stylistic. Moscow: Foreign literature publishing house.

Budagov, R.A. (1983). Essays on Linguistics. Moscow: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR.

Vinogradov, V. V. (1977). The main types of lexical meanings of a word. Moscow:Voenizdat.

Gak, V.G. (1971). The asymmetry of a linguistic sign and some general problems of terminology. Moscow: Publishing house of Moscow university.

Kazakova, T.A. (2001). Practical basis of translation. Moscow: Publishing house Sojuz.

Karaban, V.I. (2002). Translation of English scientific and technical literature. Grammatical difficulties, lexical, terminological and genre-stylistic problems. Kyiv: Naukova kny’ga,

Komisarov, V.N. (1985). Guide to translating from English into Russian. Moscow: Higher school.

Kunin, A.V. (1972). Phraseology of modern English. Experience in a systematic description. Moscow: International relations.

Shanayeva, N.V. (1989). The main grammatical difficulties in the English language. Novosibirsk: Sib. Science.

Shanskij, N.M. (1964). Lexicology of the modern Russian language. Moscow: Higher school.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авксентьєв Л. Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Л. Г. Авксентьєв.  Київ: Мовознавство, 1998. – №3. – 150 с.

Ахманова О. С. О разграничении слова и словосочетания / О. С. Ахманова.  Москва: Просвещение, 1954.  251с.

Балли Ш. Французская стилистика / Пер. с фр. К. А. Долинина.  Москва: Изд. иностр. лит., 1991.  394 с.

Будагов Р.А. Очерки по языкознанию/ Р. А. Будагов. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1983. – 280 с.

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова / В. В. Виноградов.  Москва: Воениздат, 1977.  №5.  120 с.

Гак В. Г. Ассиметрия лингвистического знака и некоторые общин проблемы терминологии // Семиотические проблемы языка науки, терминологии и информатики / В. Г. Гак. – Москва: Изд-во Моск. ун-та. – 1971.  71с.

Казакова Т. А. Практические основы перевода. English–Russian / Т. А. Казакова. – Санкт-Петербург: Изд-во Союз, 2001. – 320 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан.  Київ: Наук. книга, 2002.  564 с.

Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник по перекладу з англійської мови на російську./ В. Н. Комісаров, Я. І. Рецкер, В. Тархов. – Москва: Вища школа, 1985. – 268 с.

Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания./ А. В. Кунин / – Москва : Междунар. отношения, 1972. – 288 с.

Шанаєва Н. В. Основні граматичні труднощі в англійській мові / Н. В. Шанаєва.  Новосибірськ: Наука,1989  51 с.

Шанский Н. М. Лексикология современного русcкого языка / Н. М. Шанский.  Москва, 1964. 247с.

Copyright (c) 2018 Maryna Antonivska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.